De groepen op de locatie Vissershop:  

groep 1/2           juf Yvonne en juf Sonja
groep 1/2           juf Henny en juf Ria
groep 1/2           juf Sarah
groep 3              juf Britt
groep 4              juf Linda
groep 5/6           juf Petra en meester Jacob
groep 6/7           juf Bianca

De groepen op de locatie Haven:

groep 1/2           juf Lisette en juf Sascha
groep 3/4/5        juf Marian en juf Lisette
extra: juf Rita en juf Wilanne

groep 6/8           meester Tony
groep 7/8           juf Simone