De Medezeggenschapsraad

U bent als ouder vertegenwoordigd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs bepaalt dat ouders en leerkrachten zitting hebben in de MR. Deze raad heeft het recht de directie en het schoolbestuur te adviseren over plannen die met het onderwijs te maken hebben. In een aantal gevallen moet de directie toestemming aan de MR vragen.

Openbare basisschool (OBS) de Voorzaan is een school met ambitie. De laatste jaren heeft de school een enorme positieve ontwikkeling doorgemaakt. Daardoor is de kwaliteit van het onderwijs aanzienlijk verbeterd. Ook in de komende jaren wil de Voorzaan deze ontwikkeling voortzetten.

De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit leerkrachten en uit ouders. Deze ouders zijn gekozen door ouders. Alle leden zijn in principe drie jaar lid van de MR Daarna kunnen zij zich nog voor maximaal één termijn verkiesbaar stellen.

De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies. Tevens heeft de MR instemmingsrecht op vastgestelde punten. De MR van OBS de Voorzaan vindt het belangrijk dat er voor de leerkrachten een prettige en veilige werkomgeving is en voor de leerlingen een prettige en veilige leeromgeving. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede.

Leerkrachten die lid zijn van de MR:

 • Jacob van der Werff, penningmeester (sinds 1 september 2012)
 • Franny Kluyver (sinds 1 september 2016)
 • Ria Bos (sinds 1 augustus 2014)

 Ouders die lid zijn van de MR:

 • José Puiman, voorzitter (sinds 1 juli 2011)
 • Paul Wessels, (sinds 1 oktober 2011)
 • Anne Oosterbaan, (sinds 1 augustus 2014)

Vergaderingen
De vergaderingen van de MR zijn openbaar tenzij de vergadering besluit tot een besloten gedeelte.
Elke vergadering begint om 19.30 uur. Op de volgende data komt de MR in 2016-2017 bij elkaar:

 1. Dinsdag 27 september                                locatie Haven
 2. Dinsdag 25 oktober                                     locatie Vissershop
 3. Dinsdag 22 november                                 locatie Haven
 4. Dinsdag 31 januari                                      locatie Vissershop
 5. Dinsdag 14 maart                                        locatie Haven
 6. Dinsdag 9  mei                                            locatie Vissershop
 7. Dinsdag 13 juni                                           locatie Haven
 8. Dinsdag 4 juli                                              locatie Vissershop

GMR
Sinds januari 2006 is er een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Onze MR is vertegenwoordigd in de GMR. De GMR behartigt de belangen van ouders en leerkrachten bij het bestuur.