Rekening van de oudergelden

De ouders van de Voorzaan hebben een eigen bankrekening. De MR is verantwoordelijk voor de besteding van de gelden. Aan het eind van elk schooljaar maakt de MR samen met de penningmeester een inhoudelijk en financieel jaarverslag uit, dat in oktober met alle ouders gecommuniceerd wordt. Via deze rekening wordt de vrijwillige ouderbijdrage, de bijdrage voor de schoolreisjes en de betaling van de tussenschoolse opvang geïnd.

De ouderbijdrage en de betaling van de schoolreis kunt u overmaken op rekening:  

NL55RABO0126237387

t.n.v. ouders Voorzaan. Vergeet niet de naam van uw kind(eren) en hun groep te vermelden!
De ouderbijdrage is €30,- per jaar. Bij instroom na 1 januari is het bedrag €15,-
Voor ouders die de bedragen niet ineens kunnen voldoen kan in overleg een betalingsregeling worden getroffen.

Zaan Primair doet jaarlijks de bovenschoolse contrôle.