Wie zijn wij?
OBS de Voorzaan is een stabiele school met twee locaties: de locatie Haven en de locatie Vissershop.Beide locaties zijn al een eeuw het vaste middelpunt van de havenbuurt en de vissershopbuurt. OBS De Voorzaan bereidt kinderen voor op hun toekomst.
Onze kenwaarden zijn:

Veiligheid
OBS De Voorzaan is een school midden in de buurt waar iedereen welkom is, mag zijn wie hij is en durft te zeggen wat hij wil. Wij vinden het belangrijk dat iedereen eerlijk is, rekening met elkaar houdt en zich verantwoordelijk voelt voor elkaar en de omgeving.

Ontwikkeling
Wij zijn een school waar iedereen binnen zijn eigen talenten, mogelijkheden en kwaliteiten kan groeien. Door een uitdagende leeromgeving aan te bieden prikkelen wij iedereen om zich persoonlijk, sociaal, emotioneel, creatief en cognitief te ontplooien.

Zelfstandigheid
Zelfstandigheid is een groeiproces dat wij met elkaar aangaan. Wij vinden het belangrijk dat iedereen eigenaar is van zijn eigen leerproces. Belangrijke ankers hiervoor zijn: steeds meer verantwoordelijkheid dragen, durven kiezen, kunnen plannen en eigen oplossingen bedenken.

Sterk in taal en rekenen
Goed taal-en rekenonderwijs is belangrijk zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Als school zetten we daarom hoog in op het leren van de basisvaardigheden taal, rekenen, lezen en schrijven. OBS De Voorzaan maakt zich sterk om ieder kind hierin zo goed mogelijk te begeleiden. Wij werken met de nieuwste methodes die aansluiten bij het niveau en de leerstijl van de kinderen. Wij brengen de prestaties van uw kind regelmatig in kaart, zodat wij de leerstof hierop kunnen aanpassen. Door duidelijke, specifieke doelen te stellen, waarborgen wij de ontwikkelingslijn van uw kind.

Brede ontwikkeling
Ons gezamenlijk belang is dat uw kinderen zich op De Voorzaan optimaal kunnen ontwikkelen. Ook het bevorderen van de creatieve, motorische en sociaal emotionele ontwikkeling maakt bij ons op school deel uit van het reguliere lesprogramma. Bij ons hebben alle leerlingen muziekles van muziekvakdocenten. Klik hier voor een impressie.
De leerlingen van groep 7/8 volgen de TOPklas. Tijdens de TOPklas lessen krijgen ze les van bijzondere gastdocenten die hen informatie geven over o.a. geneeskunde, rechten, politiek, architectuur.

Een veilig gevoel
Wij hebben als school de ambitie om een veilig en positief pedagogisch klimaat te bieden, waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. Een rustige school is voor kinderen een veilige school. We maken daar met elkaar – leerkrachten en kinderen – duidelijke afspraken over. Tijdens de lessen van de Vreedzame School leren kinderen positief over zichzelf en de ander te denken. Kinderen leren grenzen stellen en conflicten oplossen. We doen dit met respect naar elkaar.

Goede resultaten
Het team van OBS De Voorzaan is een  team dat zich met elkaar verantwoordelijk voelt voor alle kinderen van de school. Er is veel kennis in school. Leerkrachten zijn opgeleid tot taalspecialist, rekenspecialist en cultuurcoördinator.

Ouders
Ouders zien wij als partners. We willen graag dat ouders zich betrokken voelen bij onze school. Ouders zijn dan ook van harte welkom tijdens de inloop van 08.20 uur tot 08.30 uur. Gezellig even een boekje lezen of werk bekijken van je kind, kan dus elke dag. Daarnaast zijn er vele contactmomenten voor ouders op de school. Ouders kunnen meehelpen of meedenken met de school, want de school is van ons samen!

Kinderopvang in school
OBS De Voorzaan werkt samen met Babino die voor-en naschoolse opvang verzorgt van 7.00 tot 19.00 uur. De afspraken die op school gelden, gelden ook op de BSO.