Visie

OBS de Voorzaan is een ontmoetingsschool met ruimte voor verschillen. Wij bieden kwalitatief goed onderwijs in een uitdagende leeromgeving. Samen maken wij ons sterk voor de ontwikkeling van uw kind. Wij staan voor onderwijs dat het beste uit uw kind haalt.
De Voorzaan: leren voor nu en later.

De Voorzaan is een ontmoetingsschool met ruimte voor verschillen.

Onze kernwaarden in taal

Kennis en toekomstgerichte vaardigheden

Op De Voorzaan…..

Bieden wij een uitdagende leeromgeving aan waarin de kinderen de mogelijkheid krijgen te ontdekken en zich breed te ontwikkelen.

Bieden wij thematisch onderwijs in de onderbouw aan.

Zorgen wij voor een goede basiskennis lezen, schrijven en rekenen aan vanuit de daarbij behorende doelen.

Staan (toekomstgerichte) vaardigheden centraal binnen het aanbod van wereldoriëntatie en burgerschap.

Bereiden wij kinderen voor op een toekomst binnen een steeds sneller veranderende samenleving door het aanbod digitale geletterdheid.

Veiligheid, terug te zien in welbevinden, betrokkenheid en (leer) plezier

Op De Voorzaan besteden wij elke dag aandacht aan veiligheid, welbevinden, betrokkenheid en (leer)plezier  in de klas. Dit doen wij door middel goede schoolafspraken en door in gesprek te gaan over gedrag binnen de school. We zoeken daarbij altijd de samenwerking met ouders als het gaat om welbevinden en betrokkenheid binnen de klas. Daarnaast zetten wij spelend leren en andere actieve werkvormen in binnen de groep.

Creatief in denken en doen

Op De Voorzaan leren wij dat je kunt vertrouwen op eigen ideeën, maar dat je je ook soms moet aanpassen. Bieden wij de basisvaardigheden aan binnen een lokaal waarin kinderen geprikkeld worden om zichzelf te ontwikkelen, maar waarin wij ook samen met de kinderen oefenen om buiten de gebaande paden te denken met inzet van uitdagende materialen. De leerkracht stelt hierbij goede vragen waarbij het denkproces van kinderen centraal staat.

Aandacht persoonlijke groei

Op De Voorzaan geven wij kinderen het vertrouwen om uitdagingen aan te gaan en nieuwe ervaringen op te doen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandigheid ontwikkelen, de vrijheid in keuzes ervaren en hun eigen mening kunnen vormen.

Gelijkwaardigheid/kansengelijkheid

Op De Voorzaan hebben wij kinderen met een verscheidenheid aan culturen en achtergronden. Wij leren dat ieder kind anders is en dat mag. We hebben op De Voorzaan respect voor elkaar en leren elke dag van elkaar. We kijken hierbij naar de krachten en talenten van de kinderen en halen elke dag het beste uit ieder kind en uit ons zelf. Vanaf groep 1 zetten wij in op de Nederlandse taalverwerving om ieder kind gelijke kansen te bieden op school en in de toekomst.

Steengoed basisaanbod

We staan als school een steengoed basisaanbod in spelling, taal, rekenen, begrip van de Nederlandse taal en (begrijpend) lezen. We werken hiermee vanuit leerdoelen die afgestemd zijn op de ontwikkeling van het kind. Door goede observaties en ondersteuning, zicht op tussen- en einddoelen van de groep en afgestemde instructies door leerkracht bieden wij wat kinderen echt nodig hebben. We extra ondersteuning, voor leerlingen die dat nodig hebben, binnen en buiten de groep door de inzet van uitdagende lesmethodes, ander materiaal, getalenteerde (vak)leerkrachten en onderwijsassistenten.

Onderwijs naar de toekomst, vanuit het nu en het verleden

We leven in een snel veranderende maatschappij waarbij flexibiliteit, creativiteit en kritisch denken en een leven lang leren centraal staan. Om goed voorbereid de toekomst aan te gaan vinden wij het zeer belangrijk dat kinderen kennis hebben van de leefomgeving nu, vroeger en in toekomst. Pas dan zijn kinderen in staat om in deze snel veranderende maatschappij hun eigen weg te vinden.

Op De Voorzaan besteden we hier elke dag aandacht aan. In het aanbod staan namelijk naast de basisvakken ook vaardigheden centraal. Middels het geïntegreerd aanbod van wereldoriëntatie in thema’s besteden we het gehele jaar door aandacht aan vaardigheden zoals kritisch en probleemoplossend denken, kennis van de wereld, digitale geletterdheid, burgerschap en samenwerken. Dit doen we door in thema’s te werken waarin kennis vakoverstijgend wordt aangeboden en het aanbod ondersteund wordt door culturele activiteiten zoals dans, creativiteit, vakdocenten en culturele uitstapjes binnen en buiten de Zaanstreek en muzikale activiteiten.