Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel geeft u een beeld van de mogelijkheden, grenzen en ambities die onze school heeft als het gaat om het bieden van Passend Onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften. Het schoolondersteuningsprofielwordt een keer in de vier jaar vastgesteld.

Basisondersteuning en arrangementen

Uit het schoolondersteuningsprofiel blijkt of wij voldoen aan de basisondersteuning die door het schoolbestuur en het Samenwerkingsverband is vastgesteld. Bovendien wordt aangegeven voor welke leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het team een arrangement heeft. Dit schoolondersteuningsprofiel geeft ook de ambities van het team weer. Deze ambities staan geformuleerd in concrete doelen van het schoolbeleid.

Op basis van dit document kunnen wij een goede gesprekspartner zijn voor bestuur, ouders, het Samenwerkingsverband, het Speciaal Onderwijs en organisaties voor welzijn en zorg.

Zorgplicht voor het bieden van passend onderwijs

De optelsom van de gegevens van meerdere scholen van het Samenwerkingsverband geven een beeld van het onderwijszorg continuüm op het niveau van het schoolbestuur, de gemeente en het Samenwerkingsverband. Op basis van dit overzicht kan het Samenwerkingsverband bepalen voor welke kinderen op welke plek voorzieningen en lesplaatsen worden ingericht. Het schoolbestuur en het Samenwerkingsverband kunnen vervolgens beleid ontwikkelen om te voldoen aan de zorgplicht voor het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen uit de regio. Zo vormen de schoolondersteuningsprofielen van alle scholen samen een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen van beleid op onder andere de ondersteuningstoewijzing, de verdeling van middelen en het arrangeren van een goed antwoord op de behoeften van leerlingen.

Het schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door een adviseur van Inschool, op basis van de ingevulde facts & findings en het interview met de directie en de IB-er op 16 januari 2013. Naar aanleiding hiervan is door Inschool een conceptrapportage opgesteld die aan de school is voorgelegd om te checken op feitelijke onjuistheden. Ook is gevraagd aan de school de conceptrapportage te completeren waar het de ambities betreft ten aanzien van onderwijs(ondersteunings)arrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze aanvullingen zijn meegenomen in de definitieve schoolrapportage van dit schoolondersteuningsprofiel.

Enkele kernpunten:

Passend onderwijs en schoolondersteuningsprofiel
Met de wet Passend Onderwijs hebben besturen van regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid gekregen om een leerling die ondersteuning nodig heeft een passende plek te bieden. Met andere woorden, zij hebben een zorgplicht. Om aan die zorgplicht te voldoen, werken de besturen samen in een regionaal samenwerkingsverband.
Handelingsplannen voor uw kind
Wanneer uit toetsen blijkt dat ondanks handelingsplannen en/of andere maatregelen de vorderingen van een kind achterblijven, kan het zijn dat we het niet verantwoord vinden om een kind over te laten gaan naar de volgende groep. Dit is een beslissing die we zorgvuldig afwegen en waarbij we de ouders vanaf het begin betrekken.
Leerlingdossier
Van elke leerling maken we een – grotendeels digitaal – dossier met daarin onder andere gegevens over toetsresultaten, verslagen van besprekingen, verslagen van gesprekken met de ouders, rapportcijfers, handelingsplannen en eventueel verslagen van instanties (bijvoorbeeld van logopedie). De papieren dossiers liggen in een gesloten archiefkast en kunnen dus niet zomaar worden ingekeken, omdat we rekening houden met de regels voor privacy. U heeft het recht om het dossier van uw eigen kind in te zien