Medezeggenschapsraad (MR)

U bent als ouder vertegenwoordigd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs bepaalt dat ouders en leerkrachten zitting hebben in de MR. Deze raad heeft het recht de directie en het schoolbestuur te adviseren over plannen die met het onderwijs te maken hebben. In een aantal gevallen moet de directie toestemming aan de MR vragen.

Meepraten over de school

De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit leerkrachten en uit ouders. Deze ouders zijn gekozen door ouders. Alle leden zijn in principe drie jaar lid van de MR Daarna kunnen zij zich nog voor maximaal één termijn verkiesbaar stellen.

De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies. Tevens heeft de MR instemmingsrecht op vastgestelde punten. De MR van OBS de Voorzaan vindt het belangrijk dat er voor de leerkrachten een prettige en veilige werkomgeving is en voor de leerlingen een prettige en veilige leeromgeving. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede.

Leerkrachten die lid zijn van de MR:

  • Franny Kluyver (sinds 1 september 2016)
  • Linda Waal van Rooijen (sinds 1 september 2016)
  • Marian Ouwehand (sinds 7 juni 2018)

Ouders die lid zijn van de MR:

  • Anne Oosterbaan, tijdelijk voorzitter (sinds 1 augustus 2014)
  • Daniël Koster (sinds 1 augustus 2017)
  • Birthe Davies (sinds 1 januari 2018)

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar tenzij de vergadering besluit tot een besloten gedeelte.
Elke vergadering begint om 19.30 uur. Op de volgende data komt de MR in 2017-2018 bij elkaar:

Dinsdag 3 oktober 2017, locatie Vissershop
Dinsdag 28 november 2017, locatie Haven
Dinsdag 16 januari 2018, locatie Vissershop
Dinsdag 6 maart 2018, locatie Haven
Dinsdag 24 april 2018, locatie Vissershop
Dinsdag 22 mei 2018, locatie Haven
Dinsdag 20 juni 2018, locatie Vissershop

 

GMR

Sinds januari 2006 is er een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Onze MR is vertegenwoordigd in de GMR. De GMR behartigt de belangen van ouders en leerkrachten bij het overkoepelende Zaan Primair-bestuur.