Medezeggenschapsraad (MR)

U bent als ouder vertegenwoordigd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs bepaalt dat ouders en leerkrachten zitting hebben in de MR. Deze raad heeft het recht de directie en het schoolbestuur te adviseren over plannen die met het onderwijs te maken hebben. In een aantal gevallen moet de directie toestemming aan de MR vragen.

Marlene Marlene Meepraten over de school

De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit leerkrachten en uit ouders. Deze ouders zijn gekozen door ouders. Alle leden zijn in principe drie jaar lid van de MR Daarna kunnen zij zich nog voor maximaal één termijn verkiesbaar stellen.

De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies. Tevens heeft de MR instemmingsrecht op vastgestelde punten. De MR van OBS de Voorzaan vindt het belangrijk dat er voor de leerkrachten een prettige en veilige werkomgeving is en voor de leerlingen een prettige en veilige leeromgeving. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede.

Leerkrachten die lid zijn van de MR:

  • Marlene Hennek (sinds september 2023)
  • Marian Ouwehand (sinds 7 juni 2018)
  • Ingrid Pasman (sinds september 2019)
  • Marika Hoekstra (sinds september 2023)

Ouders die lid zijn van de MR:

  • Debby Orchudesch

  • Carla Bashir
  • Wiresh Ramnarainsingh

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar tenzij de vergadering besluit tot een besloten gedeelte.
Elke vergadering begint om 19.30 uur. Op de volgende data komt de MR in 2023-2024 bij elkaar:

Dinsdag 19 september

Dinsdag 21 november

Dinsdag 30 januari 2024

Dinsdag 26 maart 2024

Dinsdag 14 mei 2024

Dinsdag 25 juni 2024

GMR

Sinds januari 2006 is er een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Onze MR is vertegenwoordigd in de GMR. De GMR behartigt de belangen van ouders en leerkrachten bij het overkoepelende Zaan Primair-bestuur.