Medezeggenschapsraad (MR)

U bent als ouder vertegenwoordigd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs bepaalt dat ouders en leerkrachten zitting hebben in de MR. Deze raad heeft het recht de directie en het schoolbestuur te adviseren over plannen die met het onderwijs te maken hebben. In een aantal gevallen moet de directie toestemming aan de MR vragen.

 Meepraten over de school

De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit leerkrachten en uit ouders. Deze ouders zijn gekozen door ouders. Alle leden zijn in principe drie jaar lid van de MR Daarna kunnen zij zich nog voor maximaal één termijn verkiesbaar stellen.

De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies. Tevens heeft de MR instemmingsrecht op vastgestelde punten. De MR van OBS de Voorzaan vindt het belangrijk dat er voor de leerkrachten een prettige en veilige werkomgeving is en voor de leerlingen een prettige en veilige leeromgeving. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede.

Leerkrachten die lid zijn van de MR:

  • Linda Waal van Rooijen (sinds 1 september 2016) (secretaris)
  • Marian Ouwehand (sinds 7 juni 2018)
  • Ingrid Pasman (sinds september 2019)
  • Carmen Hoek (sinds september 2020)

Ouders die lid zijn van de MR:

  •  Onno van Rieven 
  • Carla Bashir
  • Wiresh Ramnarainsingh
  • Saskia van Wanrooij

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar tenzij de vergadering besluit tot een besloten gedeelte.
Elke vergadering begint om 19.30 uur. Op de volgende data komt de MR in 2020-2021 bij elkaar:

dinsdag 28 september 2021 
dinsdag 30 november 2021
dinsdag 8 februari 2022  
dinsdag 29 maart 2022
dinsdag 24 mei 2022 
dinsdag 5 juli 2022 

 

GMR

Sinds januari 2006 is er een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Onze MR is vertegenwoordigd in de GMR. De GMR behartigt de belangen van ouders en leerkrachten bij het overkoepelende Zaan Primair-bestuur.