De afgelopen twee jaar heeft Babino en De Voorzaan hard gewerkt aan de onderlinge samenwerking.

We voelen ons samen verantwoordelijk voor de persoonsvorming van de kinderen in het IKC. Er is aandacht voor optimale (talent)ontwikkeling, kinderen komen tot hun recht en tot optimale ontplooiing. Als zij het IKC verlaten zijn ze goed toegerust voor vervolgonderwijs. Ze zijn zelfstandig en zelfredzaam, hebben een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Ze kunnen goed omgaan met eigentijdse vraagstukken zoals omgaan met sociale media. De relatie met anderen en het begrip ‘samen’ is belangrijk. Kinderen hebben het samen goed, zijn sociaal vaardig, weten zich te verhouden tot hun omgeving en kunnen omgaan met conflicten en impulsen. Het IKC streeft ernaar ieder kind een plezierige tijd te bieden.

In dit jaarplan en in ons meerjarenplan van de samenwerkingsovereenkomst IKC 2020-2025 hebben we volledig uitgewerkt welke ambities er liggen.

2023-2024 jaarplan IKC Babino-De Voorzaan

Visie op onderwijs voor het Jonge Kind

Op De Voorzaan zitten kinderen van verschillende culturen en nationaliteiten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en betrokken zijn bij elkaar en bij het onderwijs. Een kind dat lekker in zijn/haar vel zit en zich veilig voelt, zal zich goed en vlot ontwikkelen. Nieuwe dingen zijn dan interessant en vormen een uitdaging om spelenderwijs te ontdekken en te ervaren.

De kinderen ontwikkelen zich op eigen niveau door te spelen en handelend bezig te zijn. Wij zorgen voor structuur, betrokkenheid en uitdaging. 

Het werken met thema’s staat bij ons centraal. Binnen het thema wordt een betekenisvolle omgeving gecreëerd die aansluit bij de belevingswereld, waarin kinderen leven, leren en initiatief nemen. De leerkracht zet de grote lijnen uit, maar de kinderen bepalen de richting.

Wij werken in heterogene groepen, waarin kinderen zich in eigen tempo kunnen ontwikkelen. De jongste kleuters leren van de oudere kinderen. De oudste kleuters leren op dat moment om rekening te houden met anderen en elkaar te helpen. 

Hoe werken wij in de kleuterbouw?

Thematiseren

Thematiseren betekent dat wij kiezen voor thema’s die dicht bij de belevingswereld van onze kinderen liggen, dit om de betrokkenheid te vergroten. Wij betrekken kinderen bij de opbouw en vormgeving van het thema. Bij de start wordt gekeken met de kinderen naar de mogelijkheden voor spel en hoe wij de diverse hoeken inrichten in de klas. Vragen die wij met de kinderen hierin behandelen zijn:

  • Wat kunnen en willen we spelen?
  • Wat hebben we daarbij nodig?
  • Wat kunnen we zelf maken en/of meenemen?

De ideeën voor de hoeken en het spel komen vanuit de kinderen waardoor zij meer autonomie ervaren, het spel meer eigen wordt en we samenwerken aan de ontwikkeling van hun persoonlijke groei.

Methodes

Op de Voorzaan werken wij zonder methode. Dit betekent niet dat er geen methodes aanwezig zijn, maar deze worden ingezet indien dit mogelijk is en ondersteunend is aan het thema en door te kiezen wat past bij onze kinderen. Wij geven invulling aan ons onderwijs door de ontwikkeling van kinderen te observeren, te kijken naar gestelde (tussen)doelen.

Taalverwerving en woordenschat

Taalverwerving en woordenschat zijn van groot belang binnen het aanbod Jonge Kind als het gaat om gelijke kansen in de toekomst. Wij geloven dat we de taalontwikkeling en woordenschat het best kunnen stimuleren door heel veel te spelen! Dit doen we o.a. liedjes te zingen, voor te lezen, te vertellen, te luisteren, te benoemen en door in gesprek te gaan met de kinderen. Hiervoor zijn extra handen in de klas.

VvE

VvE is een programma dat wordt aangeboden aan de ouders om ook thuis op een speelse wijze om te gaan met de Nederlandse taalontwikkeling. Het aanbod sluit aan op het thema binnen de groep. Ouders krijgen activiteiten mee naar huis die zij samen met hun kind kunnen doen.

Doelen, toetsing en planning

In de kleutergroepen wordt niet getoetst. Net als in alle groepen zijn er ook voor kleutergroepen doelen gesteld die worden aangeboden en die behaald moeten worden. De kinderen hebben in groep 1 en 2 de tijd om deze doelen zich eigen te maken. Wanneer de kinderen deze doelen nog niet beheersen kan er besloten worden om kleuterverlenging te bieden. Als er sprake is van kleuterverlenging gaat dit altijd in overleg met ouders.

Wij volgen kinderen door te observeren middels LOOQIN, daarbij zorgen we ervoor dat alle doelen worden aangeboden en er rekening gehouden wordt met onderlinge verschillen. Binnen de thema’s komen de doelen van de verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod.