De Vreedzame school. De klas en de school als oefenplaats

De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen op De Voorzaan om op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan.

Elk kind wordt gehoord en gezien

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

De kracht van de kinderen staat centraal

De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in de basisschool in conflictoplossing en de sociale competenties die daar voor nodig zijn. De Vreedzame School is veel meer dan alleen een lesmethode. Het is een een aanpak waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat.

De Vreedzame School mikt op een verandering van de school- en klascultuur. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school en de omgeving van de school. Bovenal krijgen kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.

Doelen van De Vreedzame School

De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren:

• positief en zorgzaam met elkaar om te gaan
• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
• constructief conflicten op te lossen
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
• open te staan voor verschillen tussen mensen